close
چت روم
سالهـــــاست ...

سالهـــــاست ...سالهاست ك معناي اين را نميفهميدم"رفت وآمد"يا"آمد و رفت"....

ادمها ميروند كه برگردند يا مي ايند كه بروند؟!!!!!....[ پنجشنبه 07 شهريور 1392 ] [ 17:42 ] [ no-love.ir ]