close
چت روم
شکستـــم...

شکستـــم...

 به جـــای ساعت  

نــوار سیـــاهی 

   به مچ دســـتم  بستـــم....

   زمــان بــرای مــن مـتوقف شــد...

   و

          مـن پیمــان خـود رابـا هـرچـه زمـان اسـت
              و             

هـر چـه مـربـوط بـه آن اسـت 
   

      شکستـــم......

 [ سه شنبه 15 مرداد 1392 ] [ 6:52 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط