close
چت روم
100 اصطلاح چت روم (جالب و خواندنی)

100 اصطلاح چت روم (جالب و خواندنی)

DC 

مخفف: Disconnect 
به معنای: قطع ارتباط با اینترنت 


مخفف: See 
به معنای: دیدن، می بینمت 

U R 
مخفف: Your 
به معنای: برای شما 


مخفف: Too 
به معنای: همچنین 


مخفف: For 
به معنای: برای 

BRB 
مخفف: Be Right Back 
به معنای: زود برمی گردم 

H&K 
مخفف: Hug And Kiss 
به معنای: در آغوش گرفتن و بوسیدن 

IOU 
مخفف: I Owe You 
به معنای: من به شما مدیونم 

ATB 
مخفف: All The Best 
به معنای: همه چیز عالی است 

DL 
مخفف: Download 
به معنای: دانلود، بارگذاری 

GG 
مخفف: Good Game 
به معنای: بازی خوبیه 

GJ 
مخفف: Good Job 
به معنای: کار خوبیه 

GL 
مخفف: Good Luck 
به معنای: موفق باشید، خوشبخت باشید 

YW 
مخفف: You're Welcome 
به معنای: خواهش میکنم، قابلی نداشت 

WB 
مخفف: welcome back 
به معنای: خوش آمدی 


مخفف: Okay 
به معنای: خوبه ، باشه ، قبوله 

LTR 
مخفف: Later 
به معنای: بعدأ 

SRY 
مخفف: Sorry 
به معنای: متأسفم، پوزش میخواهم 

BBS 
مخفف: Be Back Soon 
به معنای: زود بازمیگردم 

BBL 
مخفف: Be Back Later 
به معنای: بعدأ بازمیگردم 

VIP 
مخفف: Very Imprtant Person 
به معنای: آدم خیلی مهم، آدم متشخص 

OTNS 
مخفف: Long Time No See 
به معنای: خیلی وقته ندیدمت 

MSG 
مخفف: Message 
به معنای: پیام 


مخفف: With 
به معنای: با 

W8 
مخفف: Wait 
به معنای: صبر کنید 

WO 
مخفف: Without 
به معنای: بدون چیزی 

KIT 
مخفف: Keep In Touch 
به معنای: مراقبش باش، با احتیاط نگهداری کن 

F2F 
مخفف: Face To Face 
به معنای: رو در رو 

HT 
مخفف: Hi There 
به معنای: سلام 

?HRU 
مخفف: How Are You 
به معنای: حالت چطور است؟ 

POOF 
مخفف: Has Left The Chat 
به معنای: چت را ترک کرده 

AFAIK 
مخفف: As For As I Know 
به معنای: تا آنجایی که من می دانم 

ASAP 
مخفف: As Soon As Possible 
به معنای: به زودی، در زودترین زمان ممکن 

OMG 
مخفف: Oh My GOD 
به معنای: آه خدای من! 

BTW 
مخفف: By The Way 
به معنای: راستی 

JK 
مخفف: Just Kidding 
به معنای: شوخی می کنم 

EG 
مخفف: Evil Grin 
به معنای: خنده شیطانی 

BEG 
مخفف: Big Evil Grin 
به معنای: خنده شدید شیطانی 


مخفف: Laugh 
به معنای: خنده 

LOL 
مخفف: Laugh Out Load 
به معنای: خندیدن با صدای بلند 


مخفف: Smile 
به معنای: لبخند 

ROFL 
مخفف: Rolling On Floor Laughing 
به معنای: از خنده روی زمین غلطیدن 

FC 
مخفف: Fingers Crossed 
به معنای: دعا کردن 

WBS 
مخفف: Write Back Soon 
به معنای: زود پاسخ را بنویس 

DWB 
مخفف: Dont Write Back 
به معنای: پاسخ را ننویس 

LTNS 
مخفف: Long Time No See 
به معنای: (ترفندستان) مدت زیادی بود ندیده بودمت 

BRB 
مخفف: Be Right Back 
به معنای: الأن بازمیگردم 

GL 
مخفف: Good Luck 
به معنای: موفق باشی 

TTFN 
مخفف: Ta Ta For Now 
به معنای: فعلأ خداحافظ 

BBN 
مخفف: Bye Bye Noe 
به معنای: خداحافظ 


مخفف: Born 
به معنای: متولد 

Xmas 
مخفف: Christmas 
به معنای: کریسمس 

PA 
مخفف: Per Annum 
به معنای: هر ساله 

TU یا TQ یا TY 
مخفف: Thank You 
به معنای: متشکرم 

K2UL8R 
مخفف: Talk To You Later 
به معنای: بعدا به تو می گویم 

LULAB 
مخفف: Love You Like Brother 
به معنای: تو را مانند یک برادر دوست دارم 

LULAS 
مخفف: Love You Like Sister 
به معنای: تو را مانند یک خواهر دوست دارم 

LTM 
مخفف: Laugh To My Self 
به معنای: به خودم میخندم 

?M or F 
مخفف: Male Or Female 
به معنای: آقا هستید یا خانم؟ 

THX یا TNX 
مخفف: Thanks 
به معنای: ممنونم 

NP 
مخفف: No Problem 
به معنای: مشکلی نیست، خواهش میکنم 

B4N یا BFN 
مخفف: Bye For Now 
به معنای: فعلأ خداحافظ 

A/S/L 
مخفف: Age/Sex/Location 
به معنای: سن/جنسیت/محل زندگی 

CUL 
مخفف: See You Later 
به معنای: بعدأ میبینمت 

CU 
مخفف: See You 
به معنای: میبینمت 

EOM 
مخفف: End Of Message 
به معنای: انتهای پیام 

MER30 
به معنای: مرسی 

ILU یا ILY 
مخفف: I Love You 
به معنای: دوستت دارم 

IC 
مخفف: I See 
به معنای: فهمیدم 

?U 
مخفف: You 
به معنای: شما؟ 

PLZ 
مخفف: Please 
به معنای: لطفأ 


مخفف: Are 
به معنای: هستید 

@sa 
به معنای: ساعت 


مخفف: Male 
به معنای: آقا 


مخفف: Female 
به معنای: خانم 

ME2 
مخفف: Me Too 
به معنای: منم همینطور! 

GF 
مخفف: Girl Friend 
به معنای: دوست دختر 

BF 
مخفف: Boy Friend 
به معنای: دوست پسر 

OTOH 
مخفف: On The Other Hand 
به معنای: از طرف دیگر 

EMSG 
مخفف: Email Message 
به معنای: پیغام الکترونیکی یا ایمیل (ترفندستان) 

IAE 
مخفف: In Any Event 
به معنای: در هر صورت 

OIC 
مخفف: Oh I See 
به معنای: آه فهمیدم! 

LYF 
مخفف: Love You Forever 
به معنای: برای همیشه دوستت دارم 

IMO 
مخفف: In My Oponion 
به معنای: به نظر من 

FYI 
مخفف: For Your Information 
به معنای: جهت اطلاع تو 

PM 
مخفف: Private Message 
به معنای: پیغام خصوصی 

KOC 
مخفف: Kiss On Cheek 
به معنای: بوسه بر گونه 


مخفف: Kiss 
به معنای: بوسه 


مخفف: Hug 
به معنای: در آغوش گرفتن 

BB 
مخفف: Be Back 
به معنای: بازمیگردم 

TOY 
مخفف: Thinking Of You 
به معنای: به فکر تو هستم 

TNT 
مخفف: Till Next Time 
به معنای: تا دفعه بعد 

SYS 
مخفف: See You Soon 
به معنای: به زودی می بینمت 


مخفف: Soon 
به معنای: به زودی 

GFN 
مخفف: Gone For Now 
به معنای: فعلأ می روم 

GTSY 
مخفف: Glad To See You 
به معنای: از دیدنت خوشحال شدم 

Nice 2 C U 
مخفف: Nice To See You 
به معنای: از دیدنت خوشحال شدم 

AFK 
مخفف: Away From Keyboard 
به معنای: دور از صفحه کلید هستم 
  موفق و سر بلند باشید[ چهارشنبه 16 مرداد 1392 ] [ 0:15 ] [ no-love.ir ]