close
چت روم
تنهــــایــی یعـــنی:

تنهــــایــی یعـــنی:تنهــــایــی یعـــنی:


ساعـــت هــا ســـَرت را روی میـــز بگـــذاری،


و بیـــن ایـــن همـــه آدمـــ کهــ کنـــارت هســـتند،


کســــی حـــتی نگـــوید: "چه مرگت است؟"

[ یکشنبه 22 دي 1392 ] [ 15:44 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط