close
چت روم
کلی خندیدمـ

کلی خندیدمـدیشب
کهـ
نمیدانستم برای
کدامیک از دردهایم گریهــ
کنم کلی خندیدمـ[ سه شنبه 22 بهمن 1392 ] [ 16:30 ] [ no-love.ir ]

مطالب مرتبط