کاش..


اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه “حالت چطوره” ؟


و تو جواب میدی خوبم…کسی باشه محکم بغلت کنه و آروم توی گوشت بگه

میدونم خوب نیستی…!